Fair game for public shame.

/Fair game for public shame.